Keressük falugondnokunkat!

Sormás Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sormás Község Önkormányzata


falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8881 Sormás, Fő út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki feladatok ellátása, munkaköri leírás és szakmai program alapján, figyelemmel a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban foglaltakra. Lényeges feladatok: falugondnoki gépjármű vezetése, közreműködés a szociális étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosításában (rászorultak szakrendelésre szállítása), a háziorvosi rendelésre szállításban, az egyéb egészségügyi intézménybe szállításban, gyógyszer kiváltásban, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosításában, óvodás és iskolás gyermekek szállításában, a közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezésében, az egyéni hivatali ügyek intézésének segítésében, az egyéb lakossági szolgáltatások szervezésében, közterület karbantartásában. A településüzemeltetési feladatok ellátásban közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Szakmunkásképző intézet,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       bűntetlen előélet
 •       falugondnoki képzettség megszervezésének vállalása
 •       adminisztratív feladatok önálló ellátására való képesség
 •       legalább 5 éves járművezetői gyakorlat
 •       eü. alkalmasság
 •       3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Középiskola/gimnázium,
 •       Hasonló területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •       Kiváló szintű intellektuális kompetencia (probléma megoldás, kretivitás),
 •       Kiváló szintű személyi és szociális kompetenciák (együttműködés másokkal, önálló munkavégzés, empátia, rugalmasság,
 •       Kiváló szintű kommunikáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképes önéletrajz
 •       három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       iskolai bizonyítvány másolata
 •       érvényes gépjárművezetői engedély másolata
 •       falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy falugondnoki képzésen való részvételt vállalja, és a feladat ellátásához szükséges képesítést megszerzi
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázatát a képviselőtestület nyilvános, vagy zárt ülésen tárgyalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Sormás Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8881 Sormás, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/7/2021 , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

vagy

 •       Elektronikus úton Neubauer Tibor polgármester részére a iktatas.sormas@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Sormás község polgármestere bírálja el, kikérve a képviselő-testület véleményét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Helyben szokásos módon Sormás község hirdetőtábláin való kifüggesztéssel – 2021. január 20.
 •       Önkormányzat honlapján: www.sormas.hu – 2021. január 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 20.

A pályázati kiírás megtekinthető ide kattintva.

Hozzászólás